سکوت

هرچه می‌نویسم، راضی‌ام نمی‌کند برای انتشار در اینجا. پس سکوت رادیویی را هم‌چنان برقرار می‌داریم.

You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.